TV osem Sladký život

Media Communication - Public Relations

"S verejnou mienkou, ktorá je proti vám, nemožno uspieť. S verejnou mienkou na vašej strane nemožno prehrať." Tento citát prvého amerického prezidenta Abrahama Lincolna nie je práve najčerstvejší, avšak na platnosti nič nestratil. Sila verejnej mienky je skutočne obrovská. Ako si firma či organizácia môže získať verejnú mienku na svoju stranu a ako si ju udržať. Firemná komunikácia, alebo inak v literatúre zaužívaný termín Corporate Communications je práve tým nástrojom, ktorým firma kontroluje svoje vzťahy smerom k dôležitým cieľovým skupinám, svoju povesť a dobré meno.
Skôr než ľudia firme začnú dôverovať, musia ju prijať - jej produkty, imidž značky. Aby ju mohli prijať, potrebujú o nej vedieť mnoho najmä pozitívnych a vhodne spracovaných a komunikovaných informácií. A tu je podstata firemnej komunikácie - aby sa informácie dostávali k správnym ľuďom, v správnom čase, na základe dobre premyslenej stratégie.
Pri získavaní finančných zdrojov či hľadaní strategického investora sú nezaplatiteľnou devízou dobré meno a dôveryhodnosť v očiach predstaviteľov finančného sektora.
Mať verejnú mienku na svojej strane vyžaduje mnoho práce, otvorenosti a zodpovednosti nielen hovorcu alebo PR manažéra, ale predovšetkým vrcholového manažmentu spoločnosti. Priaznivé prostredie, pozitívne povedomie o produktoch však značne zvyšuje schopnosť firmy podnikať. Vytvára tiež určité poistenie dobrej povesti vo chvíli, keď sa dostane do krízy a potrebuje na jej riešenie čas ...

Ponúkame kompletné integrované služby komunikácie v oblasti Public Relations. Komunikácia sa zameriava na firmu klienta, komunikuje jej hodnoty a ciele, dbá o jej dobré meno a dôveryhodnosť, tvorí priestor pre ďalší rozvoj, rast, úspešnosť a vytvorenie pozície na trhu a stabilitu. Vytvára taký pohľad na firmu, akým si firma sama praje byť videná.

 • Strategic marketing plan development
 • Brand building
 • Brand positioning
 • New product launches
 • Product publicity
 • Image publicity
 • Imagemaking
 • Loyalty marketing
 • Packaging and design
 • Corporate design
 • Channel marketing
 • Customer marketing
 • Employee marketing
 • Event and sports marketing
 • Event management
 • Interactive marketing
 • Direct marketing
 • Healthcare marketing
 • Sales promotion
 • Incentive marketing
 • Sponsorship management
 • Business to business
 • Community relations
 • Public relations
 • Publishing service
 • PR concept
 • ePR
 • Public affairs
 • Public relations on line
 • Media relations
 • Monitoring internal
 • Media training
 • Media communication
 • Crisis communication
 • Crisism management
 • Internal communication
 • Corporate communication
 • Corporate relations
 • Government affairs

Marketingová komunikácia a brand management

 • Uvedenie nového produktu na trh
 • Brand management - kontinuálne budovanie značky produktu, marketingové aktivity na všetky cieľové skupiny
 • Issue management - informačné a vzdelávacie projekty na konkrétnu problematiku s cieľom rozšíriť trh alebo zmeniť preferencie firmy či spotrebiteľov a komunikácia konkrétnej témy s cieľom vyvolať záujem a povedomie
 • Prieskumy trhu
 • E-komunikácia - vytvorenie web stránky a následných komunikačných aktivít na internete
 • Spolupráca s partnerskými organizáciami, asociáciami a odbornými združeniami
 • Krízová komunikácia a krízový manažment
 • Pozicioning značky a odlíšenie od konkurencie
 • Budovanie a udržiavanie pozitívnej reputácie značky
  - komunikácia so všetkými cieľovými skupinami
 • Repozicioning značky
 • Vzťahy s médiami

Reputation management a firemná komunikácia

 • Firemná komunikácia a budovanie reputácie spoločnosti
 • Prepájanie firemného a produktového PR
 • Krízová komunikácia a krízový manažment
 • Budovanie povedomia o hodnote výskumu a vývoja
 • Externá komunikačná stratégia pri fúzii alebo akvizícii
 • Stratégia internej komunikácie
 • Kontinuálna interná komunikácia - implementačné programy
 • Spoločensky hodnotné a sponzorské projekty, charita

Interná komunikácia

 • Integračné programy pri fúzii a akvizícii
 • Kontinuálna interná komunikácia
 • Programy na budovanie tímu
 • Vzdelávacie programy
 • Programy integrovanej internej komunikácie

Public affairs a lobing

 • Audit trhovej situácie v spoločnosti a prognózy vývoja
 • Stratégia spolupráce v marketingovej oblasti
 • Poradenstvo v komunikácii so štátnou správou a vládou
 • Parlamentný lobing


MAJA PRODUCTION s.r.o.
vydavateľstvo a produkčná spoločnosť

P.O.Box 35, 830 03 Bratislava 33, SR
Phone: 00 421 2 44 44 22 33
GSM: 00 421 905 405 425
info[zavinac]majaproduction.sk