TV osem Sladký život

Full servis pre vašu spoločnosť

Štruktúra služieb full servis zahŕňa široké spektrum typov projektov:

Corporate Identity

 • Corporate design
 • Grafický dizajn
 • Tvorba značky firmy
 • Redesign
 • Firemné slogany

Televízia a rozhlas

 • Spoty
 • Sponzorské odkazy
 • Tvorba relácií
 • Reklamné súťaže
 • Reklamné rozhovory
 • Upútavky
 • Oznamy

Vonkajšia reklama

 • Billbordy
 • Megaboardy
 • Bigboardy
 • City light
 • Back light
 • Štítové steny
 • Svetelná reklama
 • Veľkoplošná obrazovka
 • Boomerang cards
 • Reklamné plochy na otočných hodinách
 • Kinoreklama
 • Reklama v dopravných a na dopravných prostriedkoch
 • Informačné tabule

Reklama na internete

 • Pop up
 • Hi - splash
 • Button
 • Interstitial
 • Video a tele bannery
 • Cosmic cursor
 • Bežiaci text
 • Dizajn internetových stránok a ich realizácia

Tlačená reklama

 • Inzercia
 • Skrytá reklama
 • Vkladačky
 • Vlepovačky
 • Opasky
 • Flayer
 • Novoročné pozdravy
 • Kalendáre
 • Pozvánky

Podpora predaja

 • Spotrebiteľské súťaže
 • Podpora obchodných sietí
 • Direct mail / Podpora predaja
 • Reklamné predmety
 • Darčekové balenia
 • POP, POS materiály
 • Promoakcie A/V produkcia
 • Tlačová produkcia

Promo akcie

 • Sponzoring
 • Street sumpling
 • Just sell it
 • Výstavy a výročia
 • Sympózium
 • Ochutnávka
 • Vianočné večierky
 • Eventy
 • Akcie na podporu imidžu
 • Akcie na podporu predaja
 • Direct marketing
 • Adresný a neadresný mailing

PORADENSTVO

 • Poradenstvo v okruhu tém vzdelávania
 • Poradenstvo a organizácia podujatí v zmysle pravidiel diplomatického protokolu, spoločenskej etikety

Diplomatický protokol, spoločenská etiketa

Ako vznikal, zásady, pravidlá. Protokolárne poradie, pozdravy, predstavovanie, oslovovanie, tituly... Vizitky, pozvánky. Príprava a prijímanie hostí. Spoločenské podujatia - druhy, zásady, organizácia, stolovanie. Protokolárne oblečenie, zásady budovania osobného imidžu. Určený je pre manažérov a riadiacich pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia, pre poslancov, pracovníkov štátnej správy.
Biznis protokol, spoločenská etiketa
Zásady a postupy biznis protokolu, zhody a odlišnosti s diplomatickým protokolom. Vedenie obchodných rokovaní podľa biznis protokolu. Spoločenská etiketa a biznis. Vizitky, pozvánky. Príprava a prijímanie hostí. Spoločenské podujatia - druhy, zásady, organizácia, stolovanie. Oblečenie manažérky, manažéra na pracovné a spoločenské podujatia a aproximácia kultúr. Určený jpre majiteľov firiem, riaditeľov, manažérov a riadiacich pracovníkov a pre ich asistentky.

PROEXPORTNÉ / PROIMPORTNÉ PORADENSTVO

 • Komplexné služby pri hľadaní a rozvoji exportných a importných možností
 • Organizovanie obchodných stretnutí, informačných seminárov
 • Príprava a realizácia obchodných misií podnikateľov do zahraničia aj zo zahraničia na Slovensko
 • Aktivity smerujúce k priamej účasti klientov na medzinárodných obchodných a investičných podujatiach
 • Poradenstvo pri získavaní informácií o konkrétnom geografickom teritóriu, kooperačných príležitostiach a lokálnych obchodných zvyklostiach
 • Informácie o medzinárodných veľtrhoch a špecializovaných výstavách na Slovensku a v zahraničí
 • Zabezpečenie účasti klientov a podporu pri ich prezentácii na medzinárodných podujatiach v SR a v zahraničí
 • VIP full servis, tlmočnícke a prekladateľské služby

INVESTIČNÉ PORADENSTVO

Pre realizáciu investičných zámerov poskytujeme nasledovné kompletné služby:

 • asistencia klientom pri vytváraní spoločných podnikov ( joint-venture) na území Slovenskej republiky
 • informácie o administratívnych náležitostiach pri etablovaní nového podniku na Slovensku
 • konzultácie o daňových, colných a obchodných podmienkach exportu a importu
 • podpora pri vyhľadávaní a identifikácii optimálnych investičných lokalít pre slovenské aj zahraničné spoločnosti
 • právna podpora pri realizácii projektov zahraničných klientov
 • príprava a podpora pri rokovaniach zahraničných klientov s príslušnými slovenskými štátnymi orgánmi, inštitúciami, priemyselnými zväzmi a pod.
 • príprava investičných projektov
 • poradenstvo pre čerpanie bankových garancií a úverov zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, dotácii zo Štátneho fondu rozvoja a bývania a bankových úverov
 • prieskum lokalít pre investičnú výstavbu
 • poradenstvo pri výstavbách priemyselných parkov

PRÁVNY SERVIS V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA

 • zakladania spoločnosti
 • splynutia a akvizície
 • likvidácie spoločnosti
 • prípravy zmluvných dokumentov
 • poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností a stavebného zákona
 • predchádzania sporom
 • správy a starostlivosti o pohľadávky
 • zastupovania v súdnom a arbitrážnom konaní
 • poradenstvo v zahraničnom obchode
 • poradenstvo v aktuálnych právnych témach

PODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVO

Spoločnosť poskytuje komplexné podnikateľské poradenstvo pre svojich klientov v nasledujúcich oblastiach:

 • prieskum trhu a verejnej mienky
 • organizovanie vzdelávacích kurzov, seminárov a rekvalifikácií
 • príprava a implementácia stratégií pre znižovanie nákladov
 • budovanie komunikačných systémov

FINANČNÁ POMOC Z EUROFONDOV

Poskytovanie poradenstva pre čerpanie nenávratnej finančnej pomoci z eurofondov je hlavná činnosť spoločnosti Premier Consulting s.r.o.
Pre našich klientov realizujeme kompletné riešenie projektov pre získanie grantov na realizáciu podnikateľských zámerov:

 • poskytovanie všetkých potrebných informácií pre uchádzanie sa o finančné príspevky z eurofondov
 • analýza trhu a investičných možností
 • definovanie stratégie projektu
 • kompletné vypracovanie projektu a finančných analýz na základe informácií od klienta
 • lokalizácia vhodného zdroja financovania pre projekt
 • riešenie administratívneho procesu pri podávaní projektu a získavaní grantov
 • pomoc pri vyúčtovaní projektu


MAJA PRODUCTION s.r.o.
vydavateľstvo a produkčná spoločnosť

P.O.Box 35, 830 03 Bratislava 33, SR
Phone: 00 421 2 44 44 22 33
GSM: 00 421 905 405 425
info[zavinac]majaproduction.sk